(123) 456-7890 info@yourdomain.com

Dezbatere publică – Facilități fiscale și scutiri de taxe în parcul industrial Bistrița Sud

Consilierul municipal PNL Ioan Peteleu a inițiat un proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale pentru administratorul și rezidenții Parcului Industrial Bistrița Sud.

Dezbaterea publică pe acest proiect va avea loc în ziua de luni, 9 mai 2016, ora 16:00, în sala mare de ședințe a Primăriei Bistrița.

Ce prevede proiectul: Având în vedere că obiectivul general al Parcului Industrial Bistrița Sud este de a revigora și a dezvolta durabil economia locală și regională și de a crește nivelul de trai prin atragerea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă în municipiul Bistrița, proiectul propune: scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art.257 lit.l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare; scutirea de la plata taxei pentru certificat de urbanism și autorizație de construire pentru construcția/modernizarea și/sau extinderea spațiului de producție/serviciiscutirea de la plata taxei de concesiune și a taxei de administrare până la recepția lucrărilor de construcție/modernizare/extindere dar nu mai mult de doi ani de la data eliberării autorizației de construirealte scutiri și facilități prevăzute de lege, potrivit acordului de principiu emis de Primarul Municipiului Bistrița, conform prevederilor Ordinului MDRAP nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, modificat prin Ordinul 1451/2014, ce urmează a fi propus spre aprobarea consiliului local.

Persoanele interesate pot să înainteze inițiatorului propuneri sau sugestii pe tema în discuție și de asemenea pot să-și susțină punctele de vedere în intervenții, în cadrul dezbaterii. Acestea vor fi consemnate în procesul verbal al dezbaterii și vor fi înaintate inițiatorului și secretarului municipiului pentru analiză de către serviciile de specialitate. În cazul în care inițiatorul își însușește propunerile, va înainta un referat pentru modificarea corespunzătoare a proiectului de hotărâre. Proiectul în forma finală va fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bistrița.

Expunerea de motive: Unul din obiectivele operaţionale cuprinse în cadrul Domeniului de Intervenție III – Dezvoltare Economică, Domeniul Sectorial III.1. – Dezvoltarea Afacerilor și a Investițiilor din Strategia de dezvoltare locală a municipiului Bistriţa pentru perioada 2010-2030 este reprezentat de dezvoltarea infrastructurii pentru afaceri şi dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru crearea unui mediu industrial competitiv care să stimuleze creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, în spiritul asigurării coeziunii sociale şi teritoriale.

Parcul Industrial Bistrița Sud reprezintă o platformă de dezvoltare a producției și serviciilor, generatoare de locuri de muncă și bunăstare fiind un cadru instituțional modern, care oferă acces la infrastructură fizică, servicii și facilități de producție investitorilor. Obiectivul general al Parcului Industrial Bistrița Sud este de a revigora și a dezvolta durabil economia locală și regională și de a crește nivelul de trai prin atragerea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă în municipiul Bistrița.

Având în vedere aceste obiective, obligația autorității publice locale de a crea un mediu favorabil dezvoltării economice și de a sprijini mediul de afaceri prin crearea de facilități pentru investitori cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții comunității locale, faptul că infrastructura creată în Parcul Industrial Bistrița Sud poate fi pusă la dispoziția investitorilor, având la dispoziție prevederile: Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi completată; Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale; Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; Ordinului MDRAP nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, modificat prin Ordinul nr.1451/2014; Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

Lasă un răspuns