(123) 456-7890 info@yourdomain.com

ANUNȚ privind ocuparea unui post de economist la societatea Business Park Bistrița Sud SRL

Societatea Business Park Bistrița Sud SRL, cu sediul în Bistrița, strada N. Titulescu Nr. 6, anunță scoaterea la concurs a unui post de economist cu atribuții în contabilitate și resurse umane, pe perioadă nedeterminată, cu timp parțial de lucru de 4 ore/zi.

Cerințe: studii superioare economice, vechime în muncă de cel puțin 3 ani cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile, cunoștințe de operare pe calculator MS Office și o bună cunoaștere a conducerii contabilității computerizate.

Documente necesare pentru dosarul de înscriere: CV model european, copii după acte de identitate, copii după acte de studii, cazier judiciar, adeverință medicală (apt de muncă).

Termenul limită de depunere a documentelor este 15.03.2017, ora 14:00, la sediul societății din strada N. Titulescu Nr. 6. Lista candidaților admiși la concurs va fi publicată în data de 17.03.2017.

Proba scrisă va avea loc în data de 21.03.2017, ora 10, la sediul societății din strada N. Titulescu Nr. 6. Persoanele care vor promova proba scrisă vor fi anunțate ulterior privind data interviului.

Fișa postului:

Studii:

 1. absolvent al învățământului superior economic de specialitate;
 2. sa probeze o vechime de cel puțin 3 ani in domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile;

Cunoștințe:

 1. sa posede cunoștințe temeinice in ceea ce privește sistemul organizatoric si financiar-contabil;
 2. sa posede cunoștințe solide in ceea ce privește legislația in vigoare privind domeniul financiar-contabil;
 3. sa probeze o buna cunoaștere a conducerii contabilității computerizate;

Aptitudini:

 1. inteligenta (gândire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);
 2. capacitate de organizare si conducere a activității serviciului;
 3. capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
 4. corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relațiile cu oamenii;

Atitudini:

 1. obiectivitate in aprecierea si analiza situațiilor economice, financiare si sociale, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare).

Atribuții, competențe și responsabilități:

 1. organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea in mod eficient a activității financiar-contabile a societății in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare;
 2. asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integrității întregului patrimoniu al societății in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare si normele sau reglementările interne ale societății;
 3. organizează și coordonează contabilitatea operațiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terților, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislația in vigoare;
 4. urmărește respectarea principiilor contabile si ale evaluării patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuității activității, independenței exercițiului, intangibilității bilanțului de deschidere, necompensării);
 5. organizează si coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operațiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control;
 6. răspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuării ei, in documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul societății si de înregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 7. răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor in cadrul societății. Pe document se va trece in mod obligatoriu numele, prenumele si funcția celui care îl întocmește, semnează si răspunde de realitatea datelor trecute in acestea;
 8. răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activității, cel puțin o data pe an, pe parcursul funcționarii sale, in orice situații prevăzute de lege si de câte ori directorul general al societății o cere;
 9. organizează si participa la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil, la operațiunile de inventariere a patrimoniului urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
 10. răspunde de evidența formularelor cu regim special;
 11. organizează controlul asupra operațiilor patrimoniale;
 12. răspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operațional de casa si a celorlalte dispoziții privind operațiunile cu numerar, efectuând personal sau prin alta persoana împuternicită, cel puțin lunar si inopinat controlul casieriei, atât sub aspectul existentei faptice a valorilor bănești cit si sub aspectul securității acestora;
 13. asigura si răspunde de îndeplinirea la termen a obligațiilor societății față de bugetul statului și terți, in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare;
 14. supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informațional;
 15. supraveghează reconcilierea și închiderea conturilor;
 16. asigura și răspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația in vigoare;
 17. efectuează analiza financiar contabila pe baza de bilanț, pe care o prezinta in consiliul de administrație si respectiv adunării generale a asociaților;
 18. este consultat de către entitățile funcționale ale societății în legătură cu problemele referitoare la activitatea serviciului;
 19. este consultat de către conducerea societății în probleme care sunt de competența serviciului;
 20. avizează lucrări pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidență, decontări, cheltuieli-venituri, bilanț, analize de sistem, tehnică de calcul;
 21. participă la susținerea și discutarea lucrărilor elaborate in cadrul serviciului;
 22. întocmește aprecieri asupra activității desfășurate de personalul din subordine si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai buni;
 23. reprezintă societatea in cazurile încredințate prin delegare;
 24. răspunde de eficiența și calitatea lucrărilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative;
 25. răspunde de buna pregătire profesională a salariaților din subordine și propune masuri pentru perfecționarea cunoștințelor acestora;
 26. răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care îl coordonează;
 27. răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilității 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila;
 28. răspunde disciplinar, civil, material si penal, pentru pagubele provocate unității prin executarea defectuoasa a atribuțiilor sau prin neexecutarea acestora.

Bibliografie:

 1. Legea 227/08.09.2015 –  Codul fiscal.
 2. Hotărârea 1/06.01.2016 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
 3. Legea 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale.
 4. Legea 500/11.07.2002 privind finanțele publice.
 5. O.U.G. 109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
 6. O.G. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome.
 7. Ordinul 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.
 8. O.G. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.
 9. Ordinul 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile.
 10. Ordinul 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.
 11. Legea 53/24.01.2003-Codul muncii.
 12. Legea 186/25.06.2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.
 13. Legea 215/23.04.2001 – Legea administrației publice locale.

Toate actele normative cuprinse în prezenta bibliografie vor fi tratate în forma actualizată. 

 

Lasă un răspuns