(123) 456-7890 info@yourdomain.com

ANUNȚ privind organizarea celei de-a patra licitații publice în vederea atribuirii în folosință a parcelelor disponibile în perimetrul parcului industrial Bistrița Sud

În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 republicată a administrației publice locale, ale Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bistrița nr.157 din 26.11.2015 privind mandatarea societății Business Park Bistrița Sud SRL, în calitate de Societate-administrator a Parcului Industrial, în vederea concesionării sau vânzării terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial situat în Municipiul Bistrița, localitatea componentă Sărata,
Societatea Business Park Bistrița Sud SRL., cu sediul în Bistrița, strada N. Titulescu Nr.6, în calitate de Administrator al Parcului Industrial Bistrița Sud, organizează în perioada 01 NOIEMBRIE – 30 NOIEMBRIE 2016 o LICITAȚIE PUBLICĂ deschisă în vederea cesionării temporare și cu titlu oneros a dreptului de folosință și de exploatare asupra parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial Bistrița Sud, situat în Municipiul Bistrița, localitatea componentă Sărata.

Destinația parcelelor o reprezintă construcția de hale/clădiri pentru ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI/SAU SERVICII.
Durata maximă a cesiunii dreptului de folosință asupra parcelelor (unităților) este de 49 (patruzecișinouă) ani, începând de la data semnării Contractului de administrare și de prestări servicii conexe.

Depunerea ofertelor se va face în perioada 01 NOIEMBRIE – 30 NOIEMBRIE 2016, care reprezintă ultima zi de depunere a ofertelor, la următoarea adresă: Societatea Business Park Bistrița Sud SRL., cu sediul în Bistrița, strada N. Titulescu Nr.6.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților și a Comisiei de Evaluare și Selecție a Ofertelor, în data de 30 NOIEMBRIE, la ora 14,00 la sediul Societății Business Park Bistrița Sud SRL, cu sediul în Bistrița, strada N. Titulescu Nr.6.

Relațiile suplimentare pot fi obținute la sediul Business Park Bistrița Sud SRL, la numărul de telefon 0752/043404 sau la adresa de e-mail: office@bizpark.ro, persoane de contact dl. Iulius Dumitru sau dl. Radu Harpa.

Se vor prezenta următoarele documente, în termenul specificat în anunț:

a. Scrisoare de intenție, care să arate: activitățile ce urmează a se desfășura pe terenul care va face obiectul contractului de administrare și prestări servicii conexe, cuantumul minim al investiției la care se angajează ofertantul și numărul minim de locuri de muncă pe care intenționează să le creeze;
b. Declarație notarială că nu se află în nici una din situațiile prevăzute la „Cerințe de calificare” din Regulamentul de organizare și funcționare al parcului industrial – original;
c. Informații generale despre ofertant – original;
d. Dovada constituirii garanției de participare în cuantum de 10.000 lei (ordin de plată sau recipisă de consemnare) – original, însoțită de un Angajament semnat de către ofertant în favoarea societății-administrator privind condițiile executării garanției (conform modelului anexat) – original.
Garanția va fi valabilă minimum 90 de zile și va fi executată într-una din următoarele situații:
-ofertantul își retrage oferta înainte de desemnarea câștigătorului;
-ofertantul câștigător refuză încheierea contractului.
e. Organigrama companiei ofertante – original;
f. Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului – original;
g. Copie de pe ultimul bilanț contabil anual depus la organul fiscal teritorial;
h. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată la bugetul statului și contribuții sociale – original;
i. Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale – original;
j. Certificat de cazier fiscal – original;
k. Experiența ofertantului în ceea ce privește activitatea ce va fi desfășurată în parcul industrial – original;
l. Dovezi care să ateste accesul la facilități de creditare/ modalitatea prin care va finanța lucrările;
m. Informații despre calificările tehnice ale ofertanților;
n. Plan de afaceri din care să reiasă viabilitatea afacerii pe care urmează să o deruleze în parc;
o. Istoricul litigiilor;

Ofertanții vor depune obligatoriu toate actele solicitate în limba română, într-un plic sigilat.
Termenul de valabilitate al ofertei depuse este de 90 de zile începând cu data depunerii acesteia.
După evaluarea dosarelor depuse, toți ofertanții vor fi notificați asupra rezultatelor evaluării.
Ofertanții ale căror documentații au fost declarate admise vor fi invitați la semnarea Contractului de administrare și prestări servicii conexe în termenul de valabilitate al ofertei.
Solicitarea informațiilor suplimentare referitoare la documentația de licitație și la condițiile de participare la procedură va fi adresată în scris Societății Administrator, pe adresa de email: office@bizpark.ro.

Puteți descărca documentația pentru licitație accesând următorul link – Documentatie Licitatie BUSINESS PARK BISTRITA SUD

Societatea Business Park Bistrița Sud SRL

Prin Administrator,
Iulius Dumitru

Lasă un răspuns