(123) 456-7890 info@yourdomain.com

Anunț privind organizarea unei noi licitații publice în vederea atribuirii în folosință a parcelelor disponibile în perimetrul parcului industrial Bistrița Sud

În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 republicată a administrației publice locale, ale Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bistrița nr.157 din 26.11.2015 privind mandatarea societății Business Park Bistrița Sud SRL, în calitate de Societate-administrator a Parcului Industrial, în vederea concesionării sau vânzării terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial situat în Municipiul Bistrița, localitatea componentă Sărata ,

Societatea Business Park Bistrița Sud SRL., cu sediul în Bistrița, strada N. Titulescu Nr.6, în calitate de Administrator al Parcului Industrial Bistrița Sud, organizează în perioada 15 IUNIE – 01 IULIE 2016 LICITAȚIE DESCHISĂ în vederea cesionării temporare și cu titlu oneros a dreptului de folosință și de exploatare asupra parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial Bistrița Sud, situat în Municipiul Bistrița, localitatea componentă Sărata.

Destinația parcelelor o reprezintă construcția de hale/clădiri pentru ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI/SAU SERVICII.

Durata maximă a cesiunii dreptului de folosință asupra parcelelor (unităților) este de 49 (patruzecișinouă) ani, începând de la data semnării contractului de administrare și de prestări servicii conexe.

Documentația pentru licitație este disponibilă pe site-ul www.bizpark.ro .

Depunerea ofertelor se va face în perioada 15 IUNIE – 01 IULIE 2016, care reprezintă ultima zi de depunere a ofertelor, la următoarea adresă: Societatea Business Park Bistrița Sud SRL., cu sediul în Bistrița, strada N. Titulescu Nr.6.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa ofertanţilor şi a Comisiei de Evaluare şi Selecţie a Ofertelor, în data de 01 IULIE 2016, la ora 14,00 la sediul Societății Business Park Bistrița Sud SRL, cu sediul în Bistrița, strada N. Titulescu Nr.6.

Relațiile suplimentare pot fi obținute la sediul Business Park Bistrița Sud SRL, la numărul de telefon 0752/043404 sau la adresa de e-mail office@bizpark.ro , persoane de contact dl. Iulius Dumitru sau dl. Radu Harpa.

Se vor prezenta următoarele documente, în termenul specificat în anunț:

a. Scrisoare de intenţie care să arate: activităţile ce urmează a se desfăşura pe terenul care va face obiectul contractului de administrare și prestări servicii conexe, cuantumul minim al investiţiei la care se angajează ofertantul și numărul minim de locuri de muncă pe care intenţionează să le creeze;

b. Declaraţie notarială că nu sunt în nici una din situaţiile prevăzute la „cerinţe de calificare” din Regulamentul de organizare și funcționare al parcului industrial – original;

c. Informaţii generale despre ofertant – original;

d. Dovada constituirii garanţiei de participare în cuantum de 10.000 lei (ordin de plată sau scrisoare de garanție bancară) – original;

e. Organigrama companiei ofertante – original;

f. Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului – original;

g. Copie de pe ultimul bilant contabil anual depus la organul fiscal teritorial;

h. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul statului şi contribuţii sociale – original;

i. Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale – original;

j. Certificat de cazier fiscal – original;

k. Experienţa ofertantului în ceea ce privește activitatea ce va fi desfășurată în parcul industrial – original;

l. Dovezi care să ateste accesul la facilităţi de creditare/ modalitatea prin care va finanţa lucrările;

m. Informaţii despre calificările tehnice ale ofertanților;

n. Plan de afaceri din care să reiasă viabilitatea afacerii pe care urmează să o deruleze în parc;

o. Istoricul litigiilor;

Ofertanţii vor depune obligatoriu toate actele solicitate în limba română într-un plic sigilat.

Ofertantul va depune şi o garanţie a ofertei sub forma unei garanţii bancare în valoare de 10.000 lei. Garanţia va fi valabilă minim 60 de zile şi va fi executată într-una din următoarele condiţii:

-ofertantul îşi retrage oferta înainte de desemnarea câştigătorului;

-ofertantul câştigător refuză încheierea contractului.

Solicitarea informațiilor referitoare la documentația de licitație și la condițiile de participare la procedură va fi adresată în scris Societății Administrator, pe adresa de email office@bizpark.ro.

Puteți descărca documentația pentru licitație accesând următorul link – Documentatie Licitatie BUSINESS PARK BISTRITA SUD

Societatea Business Park Bistrița Sud SRL

Prin Administrator,

Iulius Dumitru

Lasă un răspuns